Select   language:

Seuran säännöt

Kalajokilaakson Golf  ry toimintasäännöt

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Kalajokilaakson Golf ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Yhdistys on perustettu kesäkuun 8. päivänä 1988 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kotikieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta erityisesti golfin seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


III  Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1.Tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Toimintaansa seura tukee:

 1. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 2. Hankkimalla varoja (aatteellisen toimintansa tukemiseksi) järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten luvat.

IV Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka on tukenut seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunnan tehtävänä on päättää jäsenen erottamisesta, mikäli tämä ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulle jäsenellä ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


V Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Yksityinen jäsen voi tehdä siitä esityksen johtokunnalle.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuudesta.


VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan päättää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä, jäsenkirjeellä jäsenille, seuran Internet – sivuilla tai sähköpostitse.

Kevätkokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan
 8. läsnäolijat
 9. äänioikeutetut jäsenet
 10. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 11. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima tilinpäätös, vuosikertomus ja esitetään toiminnantarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
 13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10§:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
 14. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
 3. puheenjohtaja
 4. sihteeri
 5. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 6. ääntenlaskijat
 7. Todetaan
 8. läsnäolijat
 9. äänioikeutetut jäsenet
 10. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 11. Päätetään mitkä urheilumuodot/toimikunnat ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
 12. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi
 13. toimintasuunnitelma
 14. talousarvio
 15. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 16. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 17. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 18. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut seuraavalle toimintakaudelle.
 19. Valitaan seuran edustajat niiden järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin, joissa seura on jäsenenä.
 20. Käsitellään johtokunnan esittämät ja jäsenten 10§:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 21. Kokouksen päättäminen

10§

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioita, joita seuran jäsenet haluavat kevät. tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

11§

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkistettava.

Johtokunnan, jaostojen ja toimikuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12§

Kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövalinnoissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä, jos vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


VII Seuran hallinto

13§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja, ja kahdeksi vuodeksi valitut vähintään 5 ja enintään 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenet pyritään valitsemaan tasapuolisesti seuran toimialueelta. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla kukin vuoron mukaan.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtäviensä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijalleen toisen henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Johtokunnan tehtävä on erityisesti:

 1.  Toimia seuran toimeenpanevana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 3. Suunnitella ja kehittää seuran toimintaa sekä johtaa sitä seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä vastaten niistä johtokunnalle.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 6. Vastata liikuntajärjestöjen sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista
 7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 8. Pitää jäsenluetteloa
 9. Hoitaa seuran taloutta
 10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 12. Tarvittaessa valitsee sekä erottaa seuran toiminnanjohtajan, palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 14. Nimittää seuran kapteenin ja ladykapteenin. Kapteeni voi ehdottaa seuraajakseen uutta kapteenia. Ehdotuksen käsittelevät ennen johtokunnalle esittämistä kapteeni yhdessä seuran puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan kanssa.
 15. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 16. Luovuttaa tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan laatima vuosikertomus toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

14§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi

15§

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja kumpikin erikseen, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai johtokunnan siihen erikseen oikeuttamat henkilöt yksin.

VIII Muita määräyksiä

16§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita niihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätökseen saatava vähintään kolmen neljäsosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.

18§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

19§

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toimialueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

20§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Ota yhteyttä